ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Těmito zásadami vám chceme poskytnout informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když u nás nakupujete, navštívíte nás online a identifikujete se, vytváříte a používáte účet a když od nás dostáváte newsletter, SMS, zásilky poštou, informace nebo jiná marketingová sdělení.

Při nákupu na Cellbes.cz:

Pokud máte nějaké dotazy ohledně zpracovávání vašich osobních údajů nebo pokud se na nás chcete obrátit za účelem uplatnění svých práv, neváhejte nás kontaktovat na adrese zakaznicky.servis@cellbes.cz. Naše poštovní adresa je Zákaznický servis CFG, Na Brně 2065, 502 99 Hradec Králové, a pokud si nás přejete kontaktovat telefonicky, můžete tak učinit na čísle 498 508 666.

Více informací naleznete zde: https://www.cellbes.cz/zakaznicky-servis-dulezite-informace-zasady-ochrany-osobnich-udaju-18730

Při nákupu na Bubbleroom.eu:

Pokud máte nějaké dotazy ohledně zpracovávání vašich osobních údajů nebo pokud se na nás chcete obrátit za účelem uplatnění svých práv, neváhejte nás kontaktovat na adrese customerservice@bubbleroom.com. Naše poštovní adresa je New Bubbleroom AB, Risängsgatan 4, 504 68, Borås, a pokud si nás přejete kontaktovat telefonicky, můžete tak učinit na čísle 08-411 17 17.

Více informací naleznete zde: https://www.bubbleroom.eu/en/customer-service/privacy-policy

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Účely zpracovávání vašich osobních údajů lze shrnout takto:

 • zasílání marketingu prostřednictvím e-mailu, SMS a pošty,
 • plnění povinností plynoucích z platných zákonů a předpisů a
 • poskytování funkcí našich webových stránek tak, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější.

Považujeme za velmi důležité být ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, co nejjednoznačnější. Chcete se dozvědět více podrobností o tom, proč zpracováváme vaše osobní údaje? Můžete si o tom přečíst na konci tohoto dokumentu. Popisujeme tam podrobněji, proč zpracováváme vaše osobní údaje, s jakými údaji nakládáme a jak dlouho. Dočtete se zde také o tom, jaký právní základ nás opravňuje zpracovávat legálně vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Jak chráníme vaše osobní údaje?

My i naši partneři, s nimiž spolupracujeme, jsme přijali několik organizačních i technických bezpečnostních opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje. Aktivně pracujeme na tom, abychom se řídili Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Máme řadu IT systémů a funkcí, které nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před nezákonným a neoprávněným nakládáním. Navíc máme interní postupy, které zajišťují, aby k vašim údajům nemělo přístup více osob, než je nutné.

Musíte nám své osobní údaje poskytnout a co se stane, když nám je neposkytnete?

Pokud nám neposkytnete informace, které jsou nezbytné ke zpracování v souladu s vaším souhlasem, nebudeme za tímto účelem moci vaše osobní údaje zpracovávat. Váš souhlas je nezbytný například v případě, že si přejete i nadále dostávat newsletter, SMS a poštovní zásilky, které obsahují informace a nabídky pro vás po dobu delší, než je období, po které jinak tyto informace zasíláme (viz níže).

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává v prvé řadě pouze Cellbes/Bubbleroom. Vaše osobní údaje nicméně mohou být sdíleny i mimo Cellbes/Bubbleroom, pokud je to například nezbytné k tomu, abychom mohli splnit závazky plynoucí ze smlouvy s vámi nebo abychom získali pomoc s tím, co nepředstavuje předmět našeho podnikání, a my vám díky tomu mohli poskytovat naše produkty za dobré ceny.

Zde uvádíme více podrobností ohledně toho, jak mohou být vaše osobní údaje sdíleny:

Cellbes/Bubbleroom sdílí vaše osobní údaje také s vybranými externími dodavateli IT služeb, které využíváme, avšak pouze v rozsahu, v jakém je to nutné, aby tito dodavatelé mohli splnit své závazky vůči nám.

Pokud si přejete více informací, konkrétně se kterými společnostmi či orgány vaše osobní údaje sdílíme, můžete se na nás kdykoli obrátit.

Předáváme vaše osobní údaje mimo EU/EHP?

S vašimi osobními údaji v zásadě nakládáme v rámci EU/EHP, ale v některých případech můžeme využívat dodavatele mimo EU/EHP. Pokud předáváme osobní údaje mimo EU/EHP, děje se tak pouze v případě, že je to v souladu s podmínkami danými Obecným nařízením EU na ochranu osobních údajů (GDPR).

Některé osobní údaje sdílíme s americkými zpracovateli osobních údajů, kteří pro nás s osobními údaji nakládají tím, že nám poskytují IT služby. Tyto společnosti mají certifikaci Privacy Shield. Podle rozhodnutí Evropské komise smějí být osobní údaje předány příjemci v USA, pokud má certifikaci Privacy Shield. Privacy Shield je dohoda mezi EU a USA s cílem chránit základní práva obyvatel EU a zaručit právní jistoty společnostem, které předávají osobní údaje do USA. Americké společnosti, které chtějí získat certifikát Privacy Shield, o něj musí zažádat u Federálního ministerstva obchodu, které zajistí, že zásady ochrany osobních údajů dotyčné společnosti jsou v souladu s vysokými nároky Privacy Shield.

Jaká práva máte k ovlivnění toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Podle Obecného nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) máte určitá práva ohledně zpracovávání vašich osobních údajů. Níže popisujeme, jaká práva máte a co obnášejí. Pro uplatnění svých práv nás neváhejte kontaktovat, viz kontaktní údaje výše.

Odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že jste nám k tomu poskytli souhlas, můžete kdykoli tento souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu nebo částečně odvolat. Odvolání souhlasu platí ode dne jeho odvolání.

Právo na přístup

Máte právo na potvrzení toho, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, které se vás týkají, a na přístup k informacím o tom, jak se zpracovávají, například účely zpracování či kategorie osobních údajů, které se zpracovávají. Máte rovněž právo na kopii osobních údajů, s nimiž se právě nakládá.

Právo na opravu

Pokud u nás máte účet, můžete se kdykoli přihlásit a své osobní údaje změnit. Máte rovněž právo na opravu chybných osobních údajů bez zbytečného odkladu a na doplnění nekompletních osobních údajů tím, že nám poskytnete informace.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo žádat výmaz svých osobních údajů v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo s nimi bylo nakládáno,
 • pokud odvoláte svůj souhlas, na němž se zakládá zpracovávání osobních údajů, a pokud zpracovávání osobních údajů nemá jiný právní základ,
 • pokud máte námitky ke zpracovávání osobních údajů, pokud ovšem nemáme oprávněný důvod údaje dál zpracovávat, který převáží nad vašimi oprávněnými důvody ve zpracovávání nepokračovat,
 • pokud bylo s vašimi údaji nakládáno nezákonně nebo
 • pokud je nezbytné osobní údaje vymazat proto, abychom mohli splnit právní povinnost, která se na nás vztahuje.

Cellbes/Bubbleroom vymaže vaše osobní údaje na vaši žádost pod podmínkou, že nemáme v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) či jiným právním předpisem povinnost tyto osobní údaje ukládat.

Právo na omezení rozsahu zpracování

Máte právo žádat omezení rozsahu zpracovávání vašich osobních údajů v případě, že:

 • rozporujete pravdivost osobních údajů (ovšem pouze po dobu, která nám umožňuje správnost ověřit),
 • zpracovávání osobních údajů je nezákonné a vy si místo vymazání osobních údajů přejete, abychom údaje omezili,
 • potřebujete osobní údaje k uplatnění nebo hájení zákonných nároků, avšak my tyto osobní údaje již nepotřebujeme, nebo
 • vznesete námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsme neprovedli posouzení zájmů.

Právo vznést námitky proti zpracovávání osobních údajů

Proti zpracovávání vašich osobních údajů na základě posouzení oprávněných zájmů můžete kdykoli vznést námitky – včetně profilování (o tom, kdy k němu dochází, se dočtete více v níže uvedených tabulkách). To však neplatí, pokud můžeme dokázat naléhavé oprávněné důvody ke zpracovávání osobních údajů, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se tak děje k určení, uplatnění či hájení právních nároků.

Máte též právo vznést námitky proti tomu, aby bylo s vašimi osobními údaji nakládáno za účelem marketingu, což zahrnuje profilování v rozsahu, v němž má profilování souvislost s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitky proti marketingu a/nebo profilování, nebudou vaše osobní údaje za tímto účelem již nadále zpracovávány.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu (aniž to bude mít vliv na jakékoli jiné administrativní přezkumné řízení či právní prostředky). Nejlepší je takovou stížnost podat ve členském státě EU/EHP, kde máte za normálních okolností své bydliště, kde pracujete nebo kde k porušení platných zákonů a předpisů ohledně ochrany osobních údajů mělo dojít. Příslušným kontrolním orgánem ve České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.uoou.cz.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo je předat jinému správci osobních údajů (právo na přenositelnost dat), když:

 • se osobní údaje zpracovávají na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy a
 • zpracování probíhá automatizovanou formou.

Máte právo na přenos osobních údajů přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky možné.

Zde si můžete přečíst podrobně, jak zpracováváme vaše osobní údaje:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - PDF